Politiet advarer mot konspirasjonsmiljøer

Frykter nærgående ekstremister: Personen til venstre for Jens Stoltenberg tilhører et av miljøene politiet advarer mot.

Oslopolitiet går nå ut og advarer mot konspirasjonsmiljøene i sin trendrapport for 2012. Samtidig fastslår PST at voldelige islamister fortsatt utgjør den største terrortrusselen mot Norge.

Det er første gangen at politiet omtaler disse miljøene i sin trendrapport, hvor det heter:
Det er to grunner til at denne gruppen bør nevnes som en ny trend som bør fange politiets interesse. Deler av miljøet jobber aktivt med å få fysisk kontakt med myndighetspersoner, for så å avdekke deres «skjulte» hensikter. Aktører blant disse har ved å utgi seg for å være journalister klart å komme i fysisk nærkontakt med en rekke sentrale politikere. De fleste av disse møtene har vært direkte ubehagelige for myndighetspersonene. Den andre faktoren er organisering av ikkeannonserte aksjoner og demonstrasjoner mot departement, helseinstitusjoner og lignende. Politiet har flere ganger det siste året måtte oppløse demonstrasjoner og pågripe personer som har gjennomført slike. Flere av aktørene i dette miljøet har psykiatriske diagnoser.

Trendrapporten viser en helt ny åpenhet fra politiet, og flere miljøer omtales ved navns nevnelse og det redegjøres for hvilke trusler de etter politiets syn representerer. Oslopolitiet peker på en svak økning i innvandringsfiendtlige miljøer. Disse organisasjonene beskrives som lovlige, men også svært marginale.

Politiet mener selv den urovirksomheten de har drevet mot den mest ekstreme delen av det høyreekstreme miljøet kan ha motvirket en tilstrømning av høyreekstreme fra Østeuropa.

Politiet omtaler også miljøer på venstresiden, Blitz, og det nærtsående Antifascistisk Aksjon (AFA). Om AFA heter det i rapporten:
Politiet ser på AFA som det eneste organiserte miljøet innen dagens politiske landskap – dog meget løst organisert – som både har kapasitet og intensjon om å bruke makt og vold på en organisert måte i utførelsen av sin politiske kamp. De utgjør ingen trussel for samfunnet som sådan, men de kan utgjøre en reel trussel for enkeltpersoner som ytrer seg innvandringskritisk i det offentlige rom.

Trusselvurdering
Samtidig med at Oslo Politidistrikt utgir sin trendrapport, kom Politiets Sikkerhetstjeneste PST, i dag med sin trusselvurdering for 2012. PST fremholder fortsatt voldelige islamister som den største terrortrusselen i Norge.

I følge trusselvurderingen er antall voldelige høyreekstreme personer fortsatt lavt, og det er svak rekruttering til de organiserte miljøene. Rekrutteringen forventes ikke å øke i 2012. Det er heller ikke trolig at voldspotensialet i de organiserte miljøene vil øke vesentlig i løpet av det kommende året.

Eksempler fra andre europeiske land er at det er særlig enkeltpersoner, eller små grupper på to eller tre personer, som gjennomfører høyreekstreme voldshandlinger. En betydelig del av den høyreekstreme aktiviteten i Norge er uorganisert. Den foregår blant annet på sosiale medier og nettsteder hvor deltakerne utveksler høyreekstreme ytringer og ideer. Selv om det forventes at den generelle trusselen fra de organiserte høyreekstreme miljøene forblir lav, utgjør små grupper og nkeltpersoner en potensiell trussel. Det er, i følge rapporten, mange personer som blir inspirert av de antiislamske miljøenes fremmedfiendtlige budskap. Antall personer som oppfordrer til eller truer med bruk av vold med henvisning til antiislamsk retorikk, synes å være økende.

Trusler mot myndighetspersoner er et annet element PST trekker frem, og peker på at omfanget av disse har økt etter 22. juli.
Etter 22. juli har mange trusler blitt fremsatt av personer som tilkjennegir en høyreorientert politisk overbevisning. Disse er imidlertid ikke tilknyttet et politisk miljø. Massivt fokus på terrorhandlingene i media bidrar til å øke sannsynligheten for at enkeltpersoner kan søke å gjennomføre voldshandlinger rettet mot norske myndighetspersoner”, heter det i rapporten.

Les Oslo Politidistrikts trendrapport

Les PSTs åpne trusselvurdering