Prinsippløst fra ARS

I kampen mot det onde skal man trå varsomt for ikke å ødelegge det vi forsvarer. Antirasistisk Senters utspill om å frata den tiltalte terroristen ytringsfrihet under soningen er kunnskapsløst, udemokratisk og uhensiktsmessig.

Av Henrik Lunde og Tor Bach

ARS tror terroristen vil kunne få ”en opphøyd posisjon” ved å få lov til å kommunisere, og at dette vil få store konsekvenser.

Innsatte på dommer som vi uansett vil få i denne saken, har ikke fri og ubegrenset internett-tilgang i dag, og post inn og ut av fengsel blir kontrollert. Allerede der bommer ARS.

Angsten for at ABB skal bli en martyr og leder i miljøet begrunnes ikke av ARS. En nærliggende parallell er David Lane i The Order som har fortsatt sin ideologiske kamp fra fengselet, uten at noen kan si at han har oppnådd noen målbare resultater ut fra det. Lane skrev originale tekster og var således en potensiell farligere figur enn ABB som ennå ikke har tenkt eller skrevet en selvstendig tanke. Hvis ABB fikk fortsette sitt klipp-og-lim-prosjekt fra cella ville det ikke gjøre ham til en lederskikkelse, men det ville klistre argumentasjonen til en massemorder og således frata argumentene legitimitet.

Vi minner om at i Norge er den straff man dømmes til selve frihetsberøvelsen, og at man med unntak av de tiltak man har lov til å iverksette for å hindre den innsatte i å gjøre nye forbrytelser, for å hindre rømning eller for å ivareta sikkerheten i fengslene, beholder den innsatte sine menneskerettigheter.

Det prinsipielle ved å åpne for å frata enkelte fanger sentrale menneskerettigheter er helt uakseptabelt i et demokrati. Den kontrollerte kommunikasjonen er samfunnets kontroll med personer som kan tenkes å fortsette sine kriminelle aktiviteter, og det bør slett ikke utvides. De grunnleggende rettigheter kan ikke være gjenstand for tilfeldige fengslers administrative påfunn. Åpner man for dette vil det sette rettighetene til alle fanger i fare – for ikke å snakke om at Norge vil forbryte seg mot en rekke internasjonale konvensjoner vi er forpliktet etter. Vi formoder at Antirasistisk Senter ikke i sin iver etter å hindre terroristen i å ytre seg ønsker at den norske stat f. eks. skal si opp Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen?

Den verdighet som har vært rundt rettsprosessens gjennomføring, og det at man ikke avviker fra hvordan en rettssak normalt skal gjennomføres, viser etter vårt syn vårt demokratis styrke. Vi vil simpelthen ikke i selvforsvar bli mindre demokratiske, vi viser verden at vi, til tross for forbrytelsenes uhyrlige omfang, gir gjerningsmannen en ordentlig og verdig rettsprosess, hvor forutinntatte dommere lukes ut, hvor terroristen får et adekvat forsvar og hvor det er mest mulig åpenhet rundt prosessen. Det er dette Norge vi er glade i, og det er dette Norge terroristen angrep. Demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene er de mest sentrale søylene vårt samfunn er bygget på, det mener vi man skal gå langt for å forsvare.

Forslagene fra ARS i kjølvannet av 22. juli er mer kontroll, mer overvåking og uthuling av menneskerettigheter for dem vi ikke liker. Det er å ødelegge det vi forsvarer.