Svak handlingsplan

fanebildeRegjeringen har kommet med sin nye handlingsplan for å bekjempe radikalisering og voldelig ekstremisme.

Som tidligere handlingsplaner preges den av mange fromme ønsker, få konkrete forslag og lite penger til å følge opp.

Vi merker oss at de aktuelle problemstillinger regjeringen streker opp i all hovedsak bygger på PSTs trusselvurderinger. Allerede her burde man etter vårt syn ha hatt et bredere perspektiv og gitt den kompetansen som finnes hos andre organer bedre plass til å utfylle bildet.

Vi merker oss at det hele veien snakkes om ekstreme islamister og fremmedkrigere, noe som selvfølgelig er viktige aspekter. Samtidig ser vi at man i handlingsplanen bruker definisjoner som gjør at man vil slå ned på for eksempel mennesker som verver seg for å slåss mot Assad, mens folk som kjempet FOR Assad, eller et annet diktatorisk regime i verste fall ville gå fri.

Vi noterer oss med bekymring at høyreekstreme bare tillegges risiko i den grad de kan utøve vold som reaksjon på et attentat satt i scene av jihadister. Vi vil her peke på at all terror og alle politiske drap som har funnet sted på norsk jord er begått av høyreekstremister og at man kunne ha viet dette en smule oppmerksomhet uten at dette ville tatt fokus vekk fra den trussel jihadistene måtte utgjøre.

I Aftenposten tas det til orde for å få den ytterliggående sekten Islam Net med på laget. Dette vil vi stille oss fullstendig avvisende til. Det faktum at Islam Net ikke er villige til å ty til voldsbruk er etter vårt syn ikke tilstrekkelig. Denne sekten står for et verdisyn som er stikk i strid med noen av vårt samfunns fineste verdier og vi kan ikke se at en gruppering som vil ha dødsstraff for homofile har noe å tilføre kampen mot ekstremisme.

Men når dette er sagt er vi fremme ved den virkelig store svakheten ved handlingsplanen: Vi har i Norge i dag 200 000 mennesker med muslimsk bakgrunn, og et utall moskeer og muslimske menigheter. Vi finner det derfor mer enn merkelig at myndighetene ikke et eneste sted i sin handlingsplan sier noe om nødvendigheten av å spille på lag med disse, om viktigheten av at den vanlige muslim ses som en alliert i kampen mot ekstremistene. Denne mangelen er etter vårt syn et svært uheldig signal fra regjeringen.

Les handlingsplanen her