Rettsstatens grenser

Siv Jensens osloparti fremmer nå forslag som ikke skiller seg fra det som kommer fra høyreekstreme miljøer.

Siv Jensens osloparti fremmer nå forslag som ikke skiller seg fra det som kommer fra høyreekstreme miljøer.

Et kjennetegn på en rettsstat er at de som lever der ikke utsettes for frihetsberøvelse uten lov og dom, og at det de dømmes for er noe man normalt oppfatter som en forbrytelse. Overtrer man denne grensen er man ikke lengre en rettsstat.

Vepsens oppgave er ikke å skrive om norsk asylpolitikk, og vi har derfor ikke ment noe om de tiltak som gjennomføres eller diskuteres gjennomført. Vår jobb er å dokumentere de ekstremistmiljøene som sprer en hatefull og voldelig retorikk, eller som søker å avskaffe demokratiet og rettsstaten.

Fremskrittspartiet i Oslo har fremmet en rekke forslag til sitt årsmøte. Etter vårt syn egner alle forslagene til å sette en stopp for all integrering av flyktninger i det norske samfunnet. Dette vil igjen føre til sosiale problemer og kriminalitet. Stenger man en gruppe ute fra fellesskapet, får man den lojalitet til samfunnet som man kan forvente fra de utestengte.

Verst bærer det allikevel av sted når Oslo FrP vil omgjøre alle akuttplasser på asylmottak til lukkede plasser. Det er snakk om en ren internering av mennesker som ikke har begått forbrytelser, men bedt Norge om beskyttelse, ofte fra regimer som fengsler mennesker uten lov og dom.

På samme måte bærer det galt av sted når partiet vil fjerne NAV-støtte til radikaliserte ungdommer som Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener står i fare for å reise ut av Norge for å krige med Den islamske stat (IS). Å frata noen en rettighetsbasert ytelse fordi politiet mistenker dem for noe er å si at rettssikkerhetsgarantier ikke skal gjelde for enkelte grupper i samfunnet. Mens vi mener det er en selvfølge at mennesker som har forlatt landet for å tilslutte seg terrorgrupper ikke skal ha trygdeytelser, finner vi det fullstendig uholdbart at man skal miste midler til livsopphold fordi politiet mistenker fremtidige forbrytelser. Dels er selvfølgelig ikke risikoen for at folk forlater landet mindre hvis de ikke har penger til mat og klær, men igjen er det mest urovekkende at Oslo FrP ikke ser forskjellen på å være mistenkt for noe og det at det faktisk er stadfestet at man har gjort noe kriminelt.

Vi har de siste månedene sett en eskalering av voldelig retorikk på nettet. Foreløpig har graden av fysisk vold vært liten, og vi har ingen tiltro til diverse ekstremistiske klovneskikkelsers påstander om hundrevis av mennesker som er villige til å patruljere gatene for å leke soldater i Odins navn.

Vi vil allikevel påpeke at risikoen for at enkeltpersoner begår voldshandlinger er mer manifest enn på mange år. Etter vårt syn bidrar ikke Fremskrittspartiets mange forslag om å utestenge mennesker fra samfunnslivet eller å gjøre dem til rettsløse objekter til å minske risikoen for økte motsetninger og voldshandlinger i samfunnet. Flere av de forslagene som nå fremmes skiller seg ikke fra det som kommer fra voldelige ekstremister, og de bør kontant avvises av Fremskrittspartiets regjeringspartner og av regjeringens støttepartier.