Kloke tanker fra Høyre

Høyre har kommet med et forslag på ti punkter til hvordan vi som samfunn skal bekjempe hat og rasisme. I forslaget er det flere gode og konkrete forslag som alle burde kunne enes om.

Forslaget om at omfanget av hatkriminalitet skal kartlegges er ett slikt punkt. Høyre vil også styrke forskningsinnsatsen på flere områder, blant annet på hvorvidt skolenes arbeid mot rasisme fanger opp nyere former for rasisme.  Det ville etter Vepsens syn her være på sin plass at elevene fikk anledning til å lære hvordan man avslører konspirasjonsteorier. Kritisk vurdering av materiale man finner på internett er også utvilsomt noe skolene burde bruke mer tid på å lære bort, både i denne og andre sammenhenger.

Forskning på terrorisme og på trusler mot ytringer er også noe vi hilser velkommen. Ikke minst er det som det påpekes av stor viktighet å sette i gang et forskningsprosjekt med det formål å kartlegge omfanget av og innholdet i hatefulle ytringer i det offentlige rom. Kartleggingen bør så langt mulig gi svar på hvordan omfanget har utviklet seg, hvor store disse miljøene er, hvordan radikalisering foregår, hvordan det argumenteres, hvilke påstander som fremsettes, hva som er myter og hva som er fakta og hvem som er de utsatte gruppene i vår tid?

Vi stiller oss noe mer tvilende til Høyres tanker om å etablere et senter som kan drive forskning, formidling, romme utstillinger og ta imot besøk fra skoleklasser i tilknytning til et 22. juli-monument. Etter vårt syn vil dette kunne gjøres i regi av HL-senteret, som med sin forskerstab, sitt museum med tilliggende hageanlegg allerede har stor kompetanse og erfaring på dette området. En tilføring av økte ressurser, både til HL-senteret, til de jødiske museene i Oslo og Trondheim og andre eksisterende institusjoner vil være en bedre utnyttelse av økonomiske og kunnskapsmessige ressurser.

 Og når vi snakker om ressursbruk er Høyres tanker om å gi støtte til konkrete prosjekter i regi av frivillige organisasjoner svært viktig. Det er her vi finner engasjement og gressrotkontakt, og det er også ofte her man først fanger opp nye trender og problemstillinger.

Vi i Vepsen har tidligere påpekt at kampen mot rasisme og hat er for viktig til å bli monopolisert av bare en side i norsk politikk. Vi er derfor svært glade for at Høyre  kaster seg inn i debatten med konkrete og gjennomtenkte forslag, og det er vårt håp at dette er et så viktig tema at det ikke blir gjenstand for partipolitisk kjekling, men at alle forslag hilses velkommen som viktige tilskudd til debatten om hvordan vi skaper en bedre fremtid for alle nordmenn. Klarer vi det, er det også en viktig og nødvendig markedsføring av styrkene ved demokratiet.

Les Erna Solbergs kronikk i Dagbladet