Suverene borgere

Roger Larsen mener Secret Service vil hjelpe folk å hente 30 millioner i banken.

Roger Larsen mener Secret Service vil hjelpe folk å hente 30 millioner i banken.

Hva får nordmenn til å hevde at de har rett til å heve 30 millioner i banken for sin livsenergi eller til å hevde at de har meldt seg ut av staten?

Av John Færseth og Tor Bach

Vepsen kunne tidligere denne uken melde at alternativterapeut Roger Larsen videreformidlet standardskjemaer man kunne fylle ut og troppe opp i banken med og heve millionsummer. I følge Larsen kunne man tilkalle Secret Service hvis man ikke fikk pengene.

Eksotisk og kanskje urealistisk vil de fleste hevde, men som så ofte før har ikke tilhengerne av slike originale tanker suget dem av eget bryst. De har rot i nord-amerikanske ekstremistmiljøer.

I Amerika finner vi Freemen on the Land-bevegelsen, som er en videreutvikling av Sovereign Citizens- og Posse Comitatus-bevegelsen. Begge ble grunnlagt på 1950-tallet av William Potter Gale (1917 – 1988), en eksmilitær og rasist som anså borgerrettslovgivningen som et overgrep mot ikke bare statenes men også enkeltindividenes grunnlovsgitte rettigheter. Sentralt i Sovereign Citizens-ideologien var tanken om at den amerikanske grunnloven og eldre britisk rettstradisjon ikke anerkjenner noen form for myndigheter utover den folkevalgte lokale sheriffen, og at både delstatsmyndigheter og føderale myndigheter derfor er kriminelle organisasjoner.

Willima Potter Gale var en av de sentrale ideologene til amerikanske høyreekstremister.

Willima Potter Gale var en av de sentrale ideologene til amerikanske høyreekstremister.

Gale var også den sentrale blant grunnleggerne av det man innen amerikansk ekstremhøyre kaller identitetsbevegelsen, dvs det som også omtales som Christian Identity.  Denne raseideologiske teologien går ut på at hvite europeere er det opprinnelige israelsfolket, mens jødene er resultatet av samkvem mellom Adam og demonkvinnen Lillith. Svarte og asiater betegnes som mud people og ordentlige mennesker er bare de som har «blood in the face», altså som er lyse nok i huden til at de rødmer synlig.

Retningen har tradisjonelt gått hånd i hånd med rasisme der man for eksempel hevder at det 14. grunnlovstillegget, som gav alle født i USA statsborgerskap uansett hudfarge, i virkeligheten var en konspirasjon for å slavebinde alle, og da spesielt hvite amerikanere. De fleste opprinnelige Sovereign Citizens mente at det skulle være en forutsetning at man var hvit for å få fullt borgerskap.

Mange – inkludert Gale som selv var av jødisk avstamning men holdt dette hemmelig – har også satt den ”ulovlige” maktkonsentrasjonen i forbindelse med utenlandske, dvs. jødiske banker. Ofte opptrer Sovereign Cititzens-ideologien sammen med motstand mot sentralbanken Federal Reserve, som blir omtalt som en privat bank eid av utenlandske, dvs. jødiske interesser.

På 70-tallet blandet bevegelsen seg med elementer fra milits- og skattenekterbevegelsen, og tok en voldelig dreining der man tok skatteoppkrevere, politifolk og dommere til fange, mishandlet dem og stilte dem for ”borgerdomstoler”. Det var også flere tilfeller der Sovereign Citizens som var etterlyst for mindre forseelser forskanset seg eller åpnet ild mot politiet, til dels med dødelig utfall. Timothy McVeigh som stod bak bombingen av den føderale bygningen i Oklahoma City var i det minste inspirert av denne ideologien.  Den dag i dag dyrkes Gale som helt og idol blant voldelige høyreekstremister som Aryan Nations.

I det minste deler av dagens Sovereign Citizens har tonet ned det rasistiske opphavet, og det er grunn til å tro at det i i en del tilfeller er genuint ukjent for mange av dem. Flere aktivister er svarte, selv om de utgjør et mindretall. Andre har kvittet seg med det paramilitære preget og fremstår som hippier. Samtidig forekommer det fortsatt voldelige sammenstøt mellom politi og Sovereign Citizens som nekter å anerkjenne deres myndighet. Mange har også utvikle komplekse former for ”papirterrorisme” der de forsøker å slå politiet i hodet med kompliserte og dypt forvrengte henvisninger til obskure lover og regler.

En vanlig påstand er at personnummer og juridisk identitet slik den finnes på fødselsattesten og andre dokumenter ikke refererer til personen, men til dennes evne til å tjene penger og i virkeligheten er et verdipapir som brukes som sikkerhet av myndighetene når disse skal låne av internasjonale banker. Dermed kan man ved sinnrike navneendringer fristille seg fra all gjeld man tidligere har skaffet seg via denne ”stråmannsidentiteten”. Noen hevder også at det finnes hemmelige kontoer tilknyttet hver eneste innbygger med millioner av dollar, og at man kan skaffe seg disse midlene ved hjelp av bestemte fremgangsmåter. Mange Sovereign Citizens-agitatorer tilbyr kurs i dette. Dessverre har finanskrisen bidratt til å skaffe dem et publikum blant desperate amerikanere.

Fordi bevegelsen i stor grad bruker amerikansk symbolikk knyttet til revolusjonen og grunnloven har den tidligere i liten grad slått an utenfor USA. Dette har begynt å endre seg med Freemen on the Land-bevegelsen som blant annet har fått tilhengere i Canada der den skal ha 30 000 tilhengere, og Storbritannia. Bevegelsen har ikke tydd til vold, men har vært involvert i flere bisarre rettssaker som da en kvinne i Calgary opplevde at leieboeren hennes erklærte huset som ”ambassade” og hevdet at siden han hadde frigjort seg fra kanadisk lov gjaldt ikke denne lenger for ham.

Mye tyder på at den også er i ferd med å slå rot i Norge, da særlig innenfor alternativmiljøet der tidligere engleskolelærer Ingunn Røiseland nylig var på foredragsturne med til dels fulle hus. Røiseland  – nå Ingunn Sigurdsdatter – har forsøkt å si fra seg statsborgerskapet, og erklærte tidligere i år huset sitt som egen stat under navnet ”Niceland” eller ”Ingunnland”, og nektet å slippe inn mattilsynet som ville undersøke kjøkkenet der hun produserer vårruller for salg. Røiseland/Sigurdsdatter har også tidligere havnet i hardt vær ved å flere ganger henvise til antisemittiske og høyreekstreme kilder. Selv nekter hun for å være antisemitt.

Ofte støter man på mennesker i Norge som har sett amerikanske rettssaldrama og derfor tror at man i Norge opererer med bæretillatelser for pistol, at man har krav på å få opplest mirandaerklæringen i det øyeblikk man pågripes av politiet, eller at politiet ikke har lov til f. eks. å ransake en bil de stanser for kontroll uten en rettslig ransakingsordre.

I skjæringspunktet mellom høyreekstremister og alternativmiljøer tar man denne feilkoblingen av amerikansk og norsk juss et skritt videre. Man overfører obskur amerikansk grunnlovsfundamentalisme til Norge og antar endog at Secret Service har jurisdiksjon over norsk bankvesen.

Mens Norge ikke har tradisjon for væpnede militser kan en imidlertid se for seg en rekke scenarioer hvor det kan oppstå vanskelige situasjoner hvor for eksempel tilhengere av freeman-bevegelsen setter seg til motverge mot namsfogd eller barnevernmyndigheter under henvisning til at den norske stat ikke har myndighet over dem.

Verdt er det også å merke seg at det stadig er uklare overganger mellom forskjellige såkalte alternativmiljøer og regelrette ekstremistiske og konspirasjonstenkende miljøer. Dette er en cocktail som helt klart burde interessere myndigheter som er opptatt av å forebygge ekstremisme.